Innledning
Disse salgsbetingelser gjelder for alle leveranser som er forbrukerkjøp. Der ikke annet er særskilt bestemt i disse betingelser, gjelder lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002 nr 34.

 

1. Levering
Hvis ikke annet er avtalt med kjøper finner levering sted innen 30 dager etter avtale om kjøp er inngått. Levering finner sted hos kjøper hvis annet ikke er avtalt. Levering kan også finne sted i henhold til nærmere avtale, tilbud, ordrebekreftelse e.l. Selger kan ikke gjøres økonomisk ansvarlig for økonomisk tap kunden eventuelt måtte lide der forsinkelsen skylder forhold som ligger utenfor selgers kontroll. Skyldes forsinkelsen forhold selger kan rå over, skal kjøper ta kontakt med selger for å foreslå et nytt tidspunkt for levering.
Tidspunktet for levering følger ellers av i stedet for forbrukerkjøpslovens bestemmelser slik at levering normalt anses å ha funnet sted når vare er overlevert til kjøper. Levering anses også å ha funnet sted ved overlevering til en annen part bestemt av kjøper, eller at varen skal leveres på et avtalt sted hvor kunden kan disponere varen. Levering finner også sted der kjøper selv henter varen hos selges distribusjonssted, lager, messe eller utsalgssted. Ved levering går risikoen for gjenstandens tilfeldige undergang over på kjøper. Hvis kjøper ikke kan motta varen/gjenstanden til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko.

2. Kundens ansvar før installasjon
Dersom selger skal forestå installasjon, er kjøper ansvarlig for å klargjøre installasjonssted, herunder sørge for at vann, strøm og parkering er tilgjengelig.
Selger er ikke pliktet til å klargjøre installasjonsstedet, og kan velge å starte arbeidet først etter at dette er gjort. Ekstra kostnader selger måtte ha ved oppmøte og avbrudd av installasjon må dekkes av kjøper. Dette gjelder også merkostnader hvis ekstra personell må benyttes får å ferdigstille arbeidet innen en avtalt tidsfrist, og forsinkelsen skyldes forhold hos kunden, eller en annen part han/hun er avhengig av.
Dersom selger må klargjøre installasjonsstedet uten at dette er avtalt på forhånd, må dette skje for kjøpers regning. Dette omfatter også kostnader med å benytte ekstra personell eller andre materialkostnader. Dette kan omfatte timepriser for arbeid, kost/losji, reisekostnader, vinterkostnader og materialkostnader.
Selger har ikke ansvar for forhold på monteringsstedet, eller feil/mangler som oppdages under arbeidet. Oppdages feil underveis i arbeidet, kan selger velge å avbryte arbeidet frem til kjøper har utbedret feilen. Eksempler kan være feil på pipe, fundament for peis, og andre bygningsmessige forhold.
Der selger finner feil eller mangler etter oppstart, og disse ikke skyldes forhold hos selger, kan selger gjøre avtale med kjøper om å utbedre feilen slik at arbeidet kan fortsette. Merkostnader (som over) vil belastes kjøper. Der en utbedring ikke vil overstige en uforholdsmessig merkostnad hos kunden, vil en muntlig aksept fra kunden være bindende. Der en merkostnad vil medføre en vesentlig stor ekstrakostnad, må kjøper gi selger en skriftlig aksept for at videre arbeid med større kostnad skal kunne fortsette. Selger plikter å gi realistisk oversikt over kostnadene der utbedring av feil og mangler fører til vesentlige merkostnader. Kunden står fritt til å benytte seg av en tredjepart for utbedring av feil/mangler som hindrer selger i å utføre arbeidet, eller utført på annen forsvarlig måte (se første avsnitt i dette punkt for eventuelle merkostnader). Selger må straks få beskjed fra kjøper hvis kjøper selv eller en tredjepart skal utbedre feil eller mangel. Dette må skje uten ubegrunnet opphold etter at selger har informert kjøper om feil/mangler ved stedet.

3. Opplysninger om varen
Alle opplysninger om produktet fra selgers leverandører er veiledende og må kontrolleres før bestilling. Produkter endres og spesifikasjoner kan derfor avvike fra det som er opplyst på hjemmeside, i annonser, katalog etc. Opplysningene er kun bindende i den utstrekning det direkte og uttrykkelig er henvist til slike opplysninger i avtale mellom partene. Elementpeiser beregnet til maling leveres usparklet og umalt.

4. Priser
Alle oppgitte priser er inkl. mva og miljøgebyr. Frakt, montering og instruksjon i virkemåte inngår ikke i de oppgitte produktpriser, men må avtales særskilt ved den enkelte leveranse.
Kostnader til frakt kommer i tillegg til avtalt kjøpesum også ved bedriftens egen distribusjon av varer. Selger tar forbehold om feil i prissetting som skyldes menneskelige, eller tekniske feil på selgers hjemmeside. Selger kan etter avtale forsikre salgsgjenstanden under transport for kjøpers regning.
Dersom kjøper ønsker å foreta endring i avtalen, har selger rett til å kreve endret kjøpesum og eventuelt endret tidsplan. Slike endringer skal skje skriftlig.
Ved kjøp på kreditt har selger rett til å belaste gebyr for utstedelse og forsendelse av faktura. Selger innhenter rutinemessig kredittopplysning ved kreditt.

5. Betaling
Kjøpesummen betales ved bestilling/kjøp.
Dersom det er avtalt kreditt, faktureres kontraktssummen ved levering og forfaller til betaling i henhold til avtalt kredittid. Avtalte delleveringer faktureres ved hver enkelt dellevering.
Ved forsinkelse som skyldes forhold kjøper er ansvarlig for (tilgang til lokale, nødvendige installasjoner osv.) skal betaling skje i henhold til opprinnelig forutsatt tidsplan.
Ved forsinket betaling påløper rente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling.
6. Reklamasjon
Kjøper har reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpslovens bestemmelser.
En slik rett omfatter ikke ordinært vedlikehold på produktet(ene) eller forbruksmateriell. Reklamasjonsretten omfatter ikke deler og arbeid som er en følge av normal slitasje, slik som pakninger, brennplater, glass o.l.
Forsendelse til og fra selger foregår for kjøpers regning og risiko.
Ved forsinket levering som skyldes forhold på kjøpers side, løper reklamasjonsretten fra den dag levering skulle ha funnet sted.
Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort inngrep i produktet uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold eller dersom betaling ikke har funnet sted i henhold til avtale. Selger er uansett ikke ansvarlig for kjøpers egen montering, tekniske standard på pipe, mangelfull trekk i pipe, undertrykk i lokaler der ovn/peis er montert, fuktig ved, normal soting på glassflater el. lign.
I tillegg til denne reklamasjonsretten kan det være gitt fabrikkgaranti.

7. Reklamasjonsfrist
Ved mottak må kjøper undersøke varen grundig og reklamere åpenbare mangler i henhold til forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Oppdager kunden feil eller mangler, må kunden gi selger melding snarest og senest innen to måneder etter at feil/mangel ble eller burde vært oppdaget.
Oppdager kunden feil eller mangler på emballasje ved mottak av varen, må kunden gi umiddelbar beskjed om dette. Bilder av den skadde emballasjen bes sendes inn til selger.
Reklamasjonstiden er to år etter levering. Der en ting er ment å vare lengre enn to år, vil reklamasjonstiden vare i fem år. Det samme gjelder for mangler som først kan oppdages etter montering og/eller at produktet er tatt i bruk. Dette gjelder også når kunden senere oppdager mangler ved produktet som gir grunnlag for reklamasjon.
8. Reparasjon
Reparasjon etter utløp av reklamasjonsfrist eller av feil som ikke faller inn under kjøpers reklamasjonsrett, bekostes i sin helhet av kjøper. Dette er en ordinær reparasjonsavtale, der kjøper bærer alle kostnader, herunder frakt til og fra selgers verksted, reisekostnader etc.
For slike reparasjoner har kjøper reklamasjonsrett i henhold til lov om håndverkertjenester for forbrukere av lov nr 63/1989 for den/de feil som er utbedret, fra det tidspunkt varen er ferdig reparert og stilt til kundens disposisjon for avhenting eller fra det tidspunkt den er overlevert selvstendig fraktfører for forsendelse til kunde.
Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold eller andre ytre påvirkninger. Kunden må selv dekke kostnadene selger har ved å undersøke en mangel, og der undersøkelsen viser at årsaken til mangelen ligger direkte eller indirekte hos kunden. Slike kostnader kan omfatte arbeidstimer, reisekostnader, diett mm.

9. Erstatning
Ved mislighold av denne kjøpekontrakt kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter forbrukerkjøpslovens bestemmelser.
Det ytes ikke erstatning for tort og svie i kjøpsforhold
10. Salgspant
Selger har pant (salgspant) i de solgte gjenstander til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger.

11. Personopplysning
Selger kan i tråd med personopplysningsloven kun innhente og lagre personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre sine forpliktelser etter avtalen. Personopplysninger vil kun bli gitt til andre dersom dette blir nødvendig for å kunne gjennomføre kjøpet med kjøperen.

11. Retur/annullering
Etter at avtale om kjøp er inngått mellom selger og kjøper, anses avtalen som bindende mellom partene. Kjøper kan som hovedregel ikke angre/annullere kjøpet etter dette tidspunktet. Der det ikke fører til vesentlig ulempe for selger, kan varen byttes i en annen vare. Er varen levert, vil en eventuell retur av varen stå for kjøpers regning og risiko. Retur av levert vare kan bare skje etter skriftlig samtykke fra selger. Dersom retur aksepteres av selger, vil returnert vare bli kreditert med en andel av salgssummen fastsatt av selger der det hensyntas tapt bruttofortjeneste og påførte kostnader, maksimalt 70 % av salgssummen.