1. INNLEDNING/GENERELT
Disse salgsbetingelser gjelder for alle leveranser som ikke er forbrukerkjøp. Der ikke annet er særskilt bestemt, gjelder lov om kjøp av 13. mai 1988 nr 27. Alle priser er oppgitt eks. mva.

2. LEVERING
Levering finner sted i henhold til nærmere avtale, tilbud, ordrebekreftelse, anbud e.l.
Tidspunktet for levering følger ellers av kjøpslovens bestemmelser slik at levering anses å ha funnet sted når vare er overlevert til selvstendig fraktfører. Når selger selv forestår leveringen, eller kunden henter varen hos selger, finner levering sted ved overlevering til kunden.
Ved levering går risikoen for gjenstandens tilfeldige undergang over på kjøper. Hvis kjøper ikke kan motta varen/gjenstanden til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøpers regning og risiko.
Dersom selger skal forestå installasjon, er kjøper ansvarlig for:

  • Klargjøring av installasjonssted
  • Fri adkomst til monteringsstedet for Leverandøren
  • Nødvendig godkjent høydeutstyr (kran, lift, stillas, mv.)
  • Godkjente sikringspunkter hvor sikringsutstyret kan festes
  • Vann, byggestrøm, lys, spise-/WC-brakke

Dersom selger må klargjøre installasjonsstedet, uten at dette er avtalt på forhånd eller hvor selger må benytte ekstra mannskap på grunn av bygningsmessige eller andre forhold, vil dette skje for kjøpers regning og risiko.
Selger har ikke ansvar for forhold på monteringsstedet som er kundens ansvar eller for feil eller forsinkelser som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner kunden er ansvarlig for, slik som pipe, fundament for peis o. l.
Alle forsendelser foregår for kjøpers risiko.

3. VAREN/PRODUKTET
Alle opplysninger om produktet fra selgers leverandører er veiledende og må kontrolleres før bestilling. Produkter endres og spesifikasjoner kan derfor avvike fra det som er opplyst på hjemmeside i katalog, annonser etc. Opplysningene er kun bindende i den utstrekning det direkte og uttrykkelig er henvist til slike opplysninger i avtale mellom partene. Elementpeiser beregnet til maling, leveres usparklet og umalt.

4. PRISER
Alle oppgitte priser er eks. mva, miljøgebyr og frakt. Montering og instruksjon i virkemåte
inngår ikke i de oppgitte produktpriser, men må avtales særskilt ved den enkelte leveranse.
Kostnader til frakt kommer i tillegg til avtalt kjøpesum også ved bedriftens egen distribusjon av varer.
Selger kan etter avtale forsikre salgsgjenstanden under transport for kjøpers regning.
Dersom det i tidsrom mellom tilbud/bestilling og betalingstidspunkt blir vedtatt endringer i offentlige avgifter og skatter, miljøgebyrer eller det inntreffer endringer i forholdet mellom valuta til selgers leverandør og selger med mer enn to prosentpoeng, har selger rett til å belaste hele endringen hos kjøper ved økte kostnader. Kjøper har tilsvarende rett.
Dersom kjøper ønsker å foreta endring i avtalen, har selger rett til å kreve endret kjøpesum og eventuelt endret tidsplan. Slike endringer skal skje skriftlig.
Ved kjøp på kreditt har selger rett til å belaste gebyr for utstedelse og utsending av faktura. Selger innhenter rutinemessig kredittopplysning ved kreditt.

5. BETALING
Kontraktssummen faktureres ved levering og forfaller til betaling i henhold til avtalt kredittid. Avtalte delleveringer faktureres ved hver enkelt dellevering. Kredittid er 10 dager.
Ved store leveranser faktureres kontraktssum slik: 30 % ved kjøpekontraktens inngåelse, 60 % ved overlevering av gjenstanden(e) og de siste 10 % ved ferdig installering.
Med store leveranser menes leveranser over NOK 100.000.
Ved forsinkelse som skyldes forhold kjøper er ansvarlig for (tilgang til lokale, nødvendige installasjoner osv.) skal betaling skje i henhold til opprinnelig avtalt tidsplan.
Krever kjøper bankgaranti for sine betalinger, belastes kjøper kostnader for denne.
Ved forsinket betaling belastes kjøper forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.

6. REKLAMASJONSRETT
Kjøper har reklamasjonsrett kun for feil som skyldes fabrikasjons- og materialfeil eller feil ved monteringen. Reklamasjonsretten bortfaller 12 mndr. etter levering, jfr. pkt. 2.
Ved mangel kan Leverandøren velge å rette mangelen kostnadsfritt eller levere ny vare til avtalt leveringssted. Kunden skal dekke kostnader som Leverandørens arbeider som en følge av mangelen, samt nødvendige reiser til Kunden for å utbedre mangelen.
Reklamasjonsretten omfatter ikke deler og arbeid som er en følge av normal slitasje, slik som pakninger, brennplater, glass o.l. Forsendelse til og fra selger foregår for kjøpers regning og risiko.
Dersom slik /feilsøking gjøres hos kjøper, belastes reiseomkostninger, overnatting, diett, i tillegg til medgått reisetid basert på timesatser.
Ved forsinket levering som skyldes forhold på kjøpers side, løper reklamasjonsretten fra den dag levering skulle ha funnet sted.
Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold eller dersom betaling ikke har funnet sted i henhold til avtale. Selger er uansett ikke ansvarlig for tekniske standard på kundens pipe, mangelfull trekk i pipe, undertrykk i lokaler der ovn/peis er montert, fuktig ved, normal soting på glassflater el. lign.

7. REKLAMASJONSFRIST
Ved mottak må kjøper undersøke varen grundig og reklamere åpenbare mangler straks og senest innen 14 kalenderdager. Mangler som først kan oppdages senere f. eks. etter montering og/eller ibruktaking, må påberopes med samme frist. Dette gjelder også når kunden senere oppdager mangler ved produktet som gir grunnlag for reklamasjon.

8. REPARASJON
Reparasjon etter utløp av reklamasjonsfrist eller av feil som ikke faller inn under kjøpers reklamasjonsrett, bekostes i sin helhet av kjøper. Dette er en ordinær reparasjonsavtale, der kjøper bærer alle kostnader, herunder frakt til og fra selgers verksted, reisekostnader etc.
For slike reparasjoner har kjøper en reklamasjonsrett på 1 år for feil som er utbedret, fra det tidspunkt varen er ferdig reparert og stilt til kundens disposisjon for avhenting eller fra det tidspunkt den er overlevert selvstendig fraktfører for forsendelse til kunde.
Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold, feil ved strøm- og vannforsyning eller andre ytre påvirkninger eller dersom betaling ikke har funnet sted i henhold til avtale.

9. ERSTATNING
Ved mislighold av denne kjøpekontrakt kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatning i kjøpsforhold med følgende begrensninger:
A. Det dekkes ikke noen form for indirekte tap så som tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap (tap fordi man ikke kan nyttegjøre seg produktet), tap grunnet at kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller skade på annet enn produktet.
B. Erstatningskravet kan ikke overstige kontraktssummen.

10. SALGSPANT
Selger har pant (salgspant) i de solgte gjenstander til sikkerhet for sitt krav på kjøpesum med tillegg av renter og omkostninger.

11. TAUSHETSPLIKT
Partene skal ikke la uvedkommende få tilgang til opplysninger vedrørende den annen parts tekniske innretninger, personalforhold, forretningsmessige analyser og beregninger samt forretningsmessige hemmeligheter som parten får kunnskap om i forbindelse med avtaleinngåelse og gjennomføring av leveransen.

12. RETUR/ANNULLERING
Kjøper har ikke rett til retur av bestilt eller kjøpt vare. Retur kan derfor bare skje etter skriftlig samtykke fra selger, og for kjøpers risiko og regning.
Returnert produkt krediteres med en andel av salgssummen fastsatt av selger der det hensyntas tapt bruttofortjeneste og påførte kostnader, maksimalt 70 % av salgssummen.

13. VERNETING
Verneting for eventuelle tvister mellom partene er selgers forretningssted.